fbpx

Hmong

Tuaj nrog peb sib koom ua ke hauv Cheeb Tsam St. Cloud, Minnesota!

Koj xav paub puas yog? Tej zaum koj twb hnov xov txog Cheeb Tsam St. Cloud vim nws yog ib qho chaw xis nyob thiab chaw zoo ua hauj lwm, thiab tas sim no koj nyob hauv chaw website no vim xav paub ntxiv.

Thaum koj nyob hauv Cheeb Tsam St. Cloud, koj yeej yuav nyob zoo! Koj yuav ntsib ib co neeg uas ua siab zoo, muaj ntau koog zej zog uas sib txawv thiab ib qho chaw uas zoo nkauj heev. Nws yog ib koog chaw rau txoj kev kho mob, muag khoom, thauj khoom, kawm ntawv qib siab thiab muaj cov pej xeem uas muaj ntau yam kab lig kev cai, peb thiaj muab ntau yam cib fim rau koj.

Chaw website no feem ntau yog sau ua lus As Kiv, tiam sis peb tsis xav kom qhov ntawd yuav tab kaum tsis cia koj kawm ntxiv los sis nug koj cov lus nug. Thov sau ib tsab email rau peb nyob ntawm info@greaterstcloud.com – sau ua koj yam lus – ces peb mam li ua ntawv teb koj sai li sai tau.

Ua koj tsaug. Peb cia siab hais tias tsis ntev no peb yuav pom koj hauv Cheeb Tsam St. Cloud!